« Retour à la liste

logo

Lieu de l'emploi
1050 Ixelles

Fonction
Coordinateur(trice) paramédical(e)

Type de contrat
Temps plein - CDI

Date de clôture des candidatures
13/11/18

Employeur

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles

Téléphone
02/563.57.11

Coordinateur(trice) paramédical(e) Ixelles Bruxelles 1050


Description de l’ASBL, institution

Overeenkomstig de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn “heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

In dit kader biedt het OCMW van Elsene, aan de Elsenaren alsook aan studenten op het grondgebied van de gemeente, tal van diensten aan binnen het domein van maatschappelijk welzijn: toekenning van leefloon of equivalent leefloon, medische hulpverlening, sociale kruidenierszaak, socioprofessionele herinschakeling, hulp in het kader van huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, etc.

Het OCMW biedt eveneens steun aan gezinnen en bejaarden, onthaal en huisvesting van senioren (Dagcentrum Audrey Hepburn, Residenties Van Aa en Uren van Geluk) of zelfs steun aan minderjarigen door middel van het Jeugdhuis.

Om deze vele opdrachten in goede banen te leiden stelt het OCMW van Elsene om en bij de 800 personen tewerk. Het gaat zowel om statutaire personeelsleden, contractuele personeelsleden, als personeelsleden in toepassing van het statuut artikel 60.


Poste à pourvoir

Contrat : Temps plein - CDI

Betreft: Het OCMW van Elsene, het rusthuis “Residentie Van Aa”, werft een paramedisch en animatiecoördinator (M/V/X) niveau BH5 aan voor een voltijds COD.


Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience

OPDRACHTEN

De paramedische coördinator staat in voor de coördinatie van de dienst en de opvolging van de activiteiten op basis van zijn of haar ervaring en met naleving van de wetgeving. Hij of zij is verantwoordelijk voor de resultaten die van zijn of haar dienst komen. De paramedisch coördinator stuur de teams aan teneinde goede banden te smeden en goede samenwerkingen uit te bouwen.

WAARDEN

- U handelt op professionele en integere wijze: u staat open voor het werken binnen een openbare dienst en respecteert er de voornaamste principes van. U handelt met respect voor de normen van de goede praktijken uit uw vakgebied en respecteert de regels inzake vertrouwelijkheid die eigen zijn aan uw functie. U waakt erover dat het algemeen belang primeert boven de belangen van enkelingen (publiekgericht)
- U handelt met het oog op een efficiënte dienstverlening (resultaatgericht): u steekt energie in uw werk en toont zich vastberaden om uw doelstellingen te halen zonder hierbij op enig moment aan kwaliteit in te boeten.
- U zet zich in om continu te verbeteren in uw werk en staat open voor verandering: u beschouwt uw arbeidskader als een bevoorrechte plaats om bij te leren en verder te ontwikkelen. (zelfontwikkeling, aanpassing)
- U waakt erover dat de zelfstandigheid van uw werknemers ontwikkeld wordt of bewaard blijft: U behandelt ieder beroep dat kadert binnen uw team op gelijke voet, u heeft vertrouwen in hun zin voor initiatief, u werkt voornamelijk aan de goede onderlinge coördinatie terwijl u elkeen de specifieke zaken laat doen die aan een beroep verbonden zijn.
VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN
- Coördinatie van multidisciplinaire projecten die met uw team beoogd worden, waarbij u elkeen het project laat vormgeven en de te verspreiden informatie laat uitwerken;
- Collegiaal beheer van projecten en activiteiten: Teambeheer waarbij iedereen betrokken is in het kader van de activiteiten en projecten in de Residentie ten bate van bewoners en het paramedische team, algemene evaluatie van de activiteiten en projecten, analyse van de overeenstemming van activiteiten, planning en aanpassing aan het leefproject;
- Teammanagement waarbij iedereen betrokken is: Bepalen van de teamdoelstellingen, optimalisering van de werking van het multidisciplinair team (overbrengen van de nodige informatie aan het team, uitwerken van de groepssamenhang, evaluatie van de prestaties van het team);
- “Dagelijks” beheer van het personeel (verlof, aanwezigheden, afwezigheden); erop toekijken dat iedereen bij de organisatie van het werk betrokken is en dat het gelijk verdeeld is;
- Activiteit op het terrein gekoppeld aan het beroep en de bewoners (individueel en collectief): zorgt ervoor dat een collegiale coördinatie kan behouden blijven, waarbij elkeen activiteiten uitoefent met de bewoner en waarbij elkeen organisatietaken heeft ten belope van het equivalent van de helft van de arbeidstijd van de coördinator;
- Betrokkenheid van elk team bij de gesprekken met de andere diensten, maar op een door u gecoördineerde wijze.

VAARDIGHEDEN
Gedragsvaardigheden:
- U omkadert de verschillende teams teneinde de werking van de medewerkers binnen de residentie te verbeteren en waakt er voortdurend op dat het team oplossingen vindt
• Steunen en motiveren van uw medewerkers;
• Conflicten beheren;
• Vertalen van de opdrachten in operationele plannen;
• Instructies geven aan de leden van de diensten;
• Coördinatie van de activiteiten (de handelingen bijstaan en opvolgen);
• De vragen van medewerkers beantwoorden en hun advies verstrekken;
• Feedback geven aan medewerkers (dagelijks of op evaluatiemomenten);
• De coherentie van het team verzekeren en de samenwerking tussen personen vergemakkelijken;
• Een rol als tussenpersoon vervullen tussen de teams en de externe wereld - informatiepunt, uitleggen van de nieuwe verantwoordelijkheden, ...;
• Voorbereiding en leiding van vergaderingen;
• Deelname aan de werving van nieuwe medewerkers in samenwerking met een collega uit het beroep waarvoor gesolliciteerd wordt.
- U geeft advies aan uw hiërarchisch overste over de werkmethodes teneinde de werking van de residentie te optimaliseren.
• U meldt de anomalieën die u ondervindt bij de uitvoering van uw activiteiten;
• U doet voorstellen ter verbetering.
- U vult de rol in van tussenpersoon tussen het paramedische team en de teams van het verzorgend personeel, niet-verzorgend personeel en de directie teneinde een goede communicatie in alle richtingen te verzekeren.
• U volgt de informatie over de opdrachten en doelstellingen;
• U onderhoudt contacten met de verschillende diensten over de organisatie van het rusthuis;
• U geeft feedback;
• U draagt bij aan de nodige soorten ondersteuning voor medewerkers.

Technische vaardigheden:

- U heeft een zeer goede kennis van de werking van de instellingen;
- U heeft kennis van de OCMW-wetgeving en de wetgeving betreffende bejaarden;
- U beheerst alle aspecten van paramedische activiteiten en multidisciplinair werk.

PROFIEL
- Ervaring met teammanagement is een troef;
- Ervaring in een rusthuis is een troef net als ervaring met een multidisciplinair paramedisch team;
- U heeft kennis van de normen in een rusthuis en een rust- en verzorgingstehuis in het Brussels Gewest;
- U bent houder van een diploma met paramedische strekking (kine, ergo, logo, psycho, ...);
- U bent houder (of laatstejaars) van het getuigschrift van de kaderschool (verpleegkunde), bent gecertificeerd op het vlak van multidisciplinair teammanagement of bent houder van een master in de volksgezondheid (of laatstejaars);
- Een goede kennis van een andere landstaal (art. 9§2 voldoende kennis) of bereid zijn om het te behalen is een troef.

WIJ BIEDEN U

Een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur; Tweetaligheidspremie, Met anciënniteit wordt rekening gehouden; Tegemoetkoming van de werkgever in de kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer; Makkelijke bereikbaarheid: trein-tram-bus; Specifieke opleidingen in het vakgebied; wettelijke vrije dagen + extralegale verlofdagen (vanaf de indiensttreding en naar rato van de prestaties); Toegang tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst waaronder de vakantiedienst en verschillende premies; Voorkeurtarief in de
IRIS-ziekenhuizen; Werken in een dynamische omgeving met een sociaal doel die voortdurend evolueert.


Comment postuler

MODALITEITEN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN
- Uw sollicitatiedossier zal uit de volgende documenten moeten bestaan:
• Een motivatiebrief waaruit de vereiste ervaring blijkt;
• Een curriculum vitae;
• Een kopie van uw diploma;
• Een kopie van de identiteitskaart.
- Uw sollicitatiedossier zal gericht zijn aan het OCMW van Elsene ter attentie van mevrouw Sophie VAN STEENE, Secretaris:
• Per post: Boondaalsesteenweg 92 te 1050 Brussel (met vermelding van de referentie 59/2018),
• Of per e-mail: rh@cpasxl.irisnet.be (met vermelding van de volgende referentie in het onderwerp van de e-mail: 59/2018).
SLUITING VAN DE KANDIDATUREN OP 13 NOVEMBER 2018
Iedere onvolledige of laattijdig ontvangen kandidaatstelling (datum van de e-mail of van de poststempel geldt als bewijs) zal niet in aanmerking genomen worden.
De geselecteerde kandida(a)t(en) zullen per e-mail op de hoogte gebracht worden en uitgenodigd worden om zich aan te melden ter controle van de professionele vaardigheden.
Indien uw kandidaatstelling aan het profiel beantwoordt zal het gesprek plaatsvinden in de week van 19 november 2018.
Voor bijkomende inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met:
Fatiha AZZOUZI HR-projectbeheerder per mail fatiha.azzouzi@ocmwel.irisnet.be.

Date de clôture des candidatures :

Plus d'infos : www.cpasixelles.irisnet.be/informatie/images-et-documents/ocmw-el-paramedisch-en-animatie-coordin...

N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature : c'est déjà un gage de sérieux de votre part.

(publié le )
Employeur
logo

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles
Tél : 02/563.57.11
Envoyer un email à : Centre Public d'Action Sociale Ixelles

(fichier Word, PDF, ... Taille max. : 10 Mo)
captcha
Ce système empêche l'envoi de spam ; il vous suffit de recopier les six chiffres indiqués ci-dessus.


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.   J'accepte   En savoir plus