« Retour à la liste

logo

Lieu de l'emploi
1050 Ixelles

Fonction
Gestionnaire

Type de contrat
Temps plein - CDI

Date de clôture des candidatures
24/01/19

Employeur

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles

Gestionnaire Ixelles Bruxelles 1050


Description de l’ASBL, institution

Overeenkomstig de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn “heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

In dit kader biedt het OCMW van Elsene, aan de Elsenaren alsook aan studenten op het grondgebied van de gemeente, tal van diensten aan binnen het domein van maatschappelijk welzijn: toekenning van leefloon of equivalent leefloon, medische hulpverlening, sociale kruidenierszaak, socioprofessionele herinschakeling, hulp in het kader van huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, etc.

Het OCMW biedt eveneens steun aan gezinnen en bejaarden, onthaal en huisvesting van senioren (Dagcentrum Audrey Hepburn, Residenties Van Aa en Uren van Geluk) of zelfs steun aan minderjarigen door middel van het Jeugdhuis.

Om deze vele opdrachten in goede banen te leiden stelt het OCMW van Elsene om en bij de 800 personen tewerk. Het gaat zowel om statutaire personeelsleden, contractuele personeelsleden, als personeelsleden in toepassing van het statuut artikel 60.


Poste à pourvoir

Contrat : Temps plein - CDI

Een BEHEERDER VAN WERKEN EN GEBOUWEN (M/V/X) - COD, niveau B, Voltijds


Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience

OPDRACHTEN

U beheert technische dossiers en vastgoedprojecten die in verband staan met uw dienst, namelijk de dienst overheidsopdrachten van het OCMW van Elsene.
U draagt bij tot de ontplooiing van de dienst, in die mate dat u de werking ervan optimaliseert en een kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert zonder de naleving van de geldende wetgeving en de administratieve termijnen uit het oog te verliezen;
Op basis van de door de autoriteit goedgekeurde noden stelt u de nodige technische bepalingen op voor de dossiers van overheidsopdrachten (leveringen/diensten/werken) en levert u een bijdrage bij de opvolging van de uitvoering van de overheidsopdrachten. U bent de technische referentiepersoon voor de dossiers waarover u de verantwoordelijkheid draagt (raadgeving, opvolging, controle, etc.). U staat de vertegenwoordiger van de Bouwheer bij zowel t.o.v. interne als externe operatoren.


WAARDEN

- U handelt op professionele en integere wijze: u staat open voor het werken binnen een openbare dienst en respecteert er de voornaamste principes van. U handelt met respect voor de normen van de goede praktijken uit uw vakgebied en respecteert de regels inzake vertrouwelijkheid die eigen zijn aan uw functie. U waakt erover dat het algemeen belang primeert boven de belangen van enkelingen (publiekgericht)
- U handelt met het oog op een efficiënte dienstverlening: u steekt energie in uw werk en toont zich vastberaden om uw doelstellingen te halen zonder hierbij op enig moment aan kwaliteit in te boeten.
- U zet zich in om continu te verbeteren in uw werk en staat open voor verandering: u beschouwt uw arbeidskader als een bevoorrechte plaats om bij te leren en verder te ontwikkelen (zelfontwikkeling, aanpassing).

ACTIVITEITEN

- U werkt de overheidsopdrachten van het OCMW van Elsene (leveringen/diensten/werken) uit die in verband staan met de externe bouwplaatsen en zorgt voor een transparante werkwijze met uw hiërarchische oversten;
- U staat in voor de prospectiefase van de overheidsopdracht: de technische noden analyseren (leveringen/diensten/werken) van alle diensten van het OCMW van Elsene;
- U bereidt de overheidsdocumenten voor: bestekken (technische en administratieve bepalingen), inventarissen, aankondigingen van opdrachten, offerteformulieren en ontwerpen van beraadslaging opstellen;
- U kent de geldende wetgeving binnen uw activiteitendomein en past ze toe;
- U volgt de uitvoering van de overheidsopdrachten op: u waakt over de correcte uitvoering van de overheidsopdrachten, u staat de vertegenwoordiger van de Bouwheer bij voor wat de externe bouwplaatsen betreft en u beheert de onderhoudscontracten;
- U staat in voor het klassement en de archivering van dossiergegevens;
- U zorgt ervoor dat de informatie de betrokken personen bereikt;
- U blijft zich bijscholen binnen uw activiteitendomein;
- U communiceert de relevante informatie en legt de dossiers ter goedkeuring voor aan uw hiërarchische oversten.

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

- Initiatief kunnen nemen, creatief zijn en verantwoordelijkheid nemen;
- Projectbeheer: het werk plannen en de eigen dossiers opvolgen;
- Nauwgezetheid bij de opvolging van dossiers en de toepassing van de geldende wetgeving. De administratieve termijnen naleven;
- In ploegverband werken (medewerking en samenwerking);
- Regelmatig verslagen opstellen voor de hiërarchische oversten over de vooruitgang van de dossiers;
- In rechtstreeks contact staan met de verschillende (interne/externe) tussenkomende partijen.
- Dagelijks in netwerkverband werken.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

- U heeft een technische opleiding achter de rug (een diploma binnen het domein van de bouw/gebouwen/speciale technieken);
- Ervaring op het terrein is gewenst;
- U heeft een perfecte kennis van informaticatools die in verband staan met de functie;
- U heeft een perfecte kennis van de geldende technische voorschriften;
- U beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden: duidelijke en gedetailleerde pv’s en verslagen opstellen;
- Analyse- en synthesevaardigheden.

PROFIEL

- U bent houder van een bachelordiploma (graduaat);
- U beschikt over een goede kennis van een andere landstaal (art. 8 en art. 9§2), u bent in het bezit van het Selor-getuigschrift of bent bereid om het te behalen;
- U werkt vlot in teamverband en u gaat respectvol om met uw collega's.
- Kennis van de OCMW-wetgeving is een troef;
- Kennis van wetgeving inzake overheidsopdrachten is een troef.

WIJ BIEDEN U
Een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur; Tweetaligheidspremie, Met anciënniteit wordt rekening gehouden; Tegemoetkoming van de werkgever in de kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer; Makkelijke bereikbaarheid: trein-tram-bus; Specifieke opleidingen in het vakgebied; wettelijke vrije dagen + extralegale verlofdagen (vanaf de indiensttreding en naar rato van de prestaties); Toegang tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst waaronder de vakantiedienst en verschillende premies; Voorkeurtarief in de IRIS-ziekenhuizen; Werken in een dynamische omgeving met een sociaal doel die voortdurend evolueert.


Comment postuler

MODALITEITEN VOOR HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN
- Uw sollicitatiedossier zal de volgende documenten bevatten:
• Een motivatiebrief waaruit de nodige ervaring blijkt;
• Een curriculum vitae;
• Een kopie van uw diploma
• Een kopie van uw identiteitskaart.
- U dient uw sollicitatiedossier te richten tot het OCMW van Elsene ter attentie van mevrouw Sophie VAN STEENE, Secretaris:
• Per post: Boondaalsesteenweg 92 te 1050 Brussel (met vermelding van de ref. 74/2018)
• Of per mail: rh@cpasxl.irisnet.be (met als onderwerp de ref.: 74/2018).


SLUITING VAN DE KANDIDATUREN OP 24 JANUARI 2019

Iedere onvolledige of laattijdig ontvangen kandidaatstelling (datum van de e-mail geldt als bewijs) zal niet in aanmerking genomen worden.
De geselecteerde kandida(a)t(en) zullen per e-mail op de hoogte gebracht worden en uitgenodigd worden om zich aan te melden ter controle van de professionele vaardigheden.
De schriftelijke test is voorzien op woensdagochtend 30 januari 2019.
Indien u hiervoor slaagt, wordt u uitgenodigd op het mondelinge gesprek op 6 februari 2019.

Voor bijkomende inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met:
Fatiha AZZOUZI op het nummer 02.563.57.52 of per mailfatiha.azzouzi@cpasxl.irisnet.be.

Date de clôture des candidatures :

N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature : c'est déjà un gage de sérieux de votre part.

(publié le )
Employeur
logo

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles
Envoyer un email à : Centre Public d'Action Sociale Ixelles

(fichier Word, PDF, ... Taille max. : 10 Mo)
captcha
Ce système empêche l'envoi de spam ; il vous suffit de recopier les six chiffres indiqués ci-dessus.


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.   J'accepte   En savoir plus