« Retour à la liste

logo

Lieu de l'emploi
1050 Ixelles

Fonction
Responsable

Type de contrat
Temps plein - CDI

Date de clôture des candidatures
27/07/18

Employeur

Adresse
chée de Boondael, 92
1050 Ixelles

Téléphone
02/563.57.12

Responsable Ixelles Bruxelles 1050


Description de l’ASBL, institution

Selon la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale, " toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine".

Dans ce cadre, le CPAS d’Ixelles propose, aux Ixellois ainsi qu’aux étudiants sur le territoire de la commune, de nombreux services dans les domaines de l’action sociale : attribution du Revenu d’Intégration ou équivalent, aide médicale, épicerie sociale, réinsertion socioprofessionnelle, aide au logement, transport social, médiation de dettes, etc.

Le CPAS propose également une aide aux familles et aux personnes âgées, un accueil et de l’hébergement pour les aînés (Centre de jour Audrey Hepburn, résidences Van Aa et Heures Douces) ou encore de l’aide aux mineurs par le biais sa Maison de la Jeunesse.

Pour remplir ses nombreuses missions, le CPAS d’Ixelles emploie près de 800 agents, statutaires, contractuels et sous le statut article 60.
Overeenkomstig de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn “heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

In dit kader biedt het OCMW van Elsene, aan de Elsenaren alsook aan studenten op het grondgebied van de gemeente, tal van diensten aan binnen het domein van maatschappelijk welzijn: toekenning van leefloon of equivalent leefloon, medische hulpverlening, sociale kruidenierszaak, socioprofessionele herinschakeling, hulp in het kader van huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, etc.

Het OCMW biedt eveneens steun aan gezinnen en bejaarden, onthaal en huisvesting van senioren (Dagcentrum Audrey Hepburn, Residenties Van Aa en Uren van Geluk) of zelfs steun aan minderjarigen door middel van het Jeugdhuis.

Om deze vele opdrachten in goede banen te leiden stelt het OCMW van Elsene om en bij de 800 personen tewerk. Het gaat zowel om statutaire personeelsleden, contractuele personeelsleden, als personeelsleden in toepassing van het statuut artikel 60.


Poste à pourvoir

Contrat : Temps plein - CDI

un RESPONSABLE DE LA CELLULE TRAITEMENT (H/F/X) – Niveau A CDI à temps plein
een VERANTWOORDELIJKE VAN DE CEL LONEN (M/V/X) - Niveau A Voltijds contract van onbepaalde duur


Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience

MISSIONS

Le responsable de la cellule traitement est la personne relais entre les membres de l’équipe/du service et les autres services.
Il est responsable de la qualité de travail de l’équipe et traduis les objectifs du service en actions concrètes. Il assure
à l’encadrement quotidien de l’équipe et veille aux conditions optimales de travail.

OPDRACHTEN

De verantwoordelijke van de cel lonen vormt de schakel tussen de leden van het team/de dienst en de andere diensten. Hij of zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat het team levert en zet de doelstellingen van de dienst om in concrete acties. Hij of zij staat in voor de dagelijkse omkadering van het team en waakt over optimale
arbeidsomstandigheden.

ACTIVITES
-Vous organisez et assurez la supervision du travail de l’équipe, gérez les ressources, vous avez le souci d’amélioration constant dans le travail effectué ;
- Vous veillez au contrôle des dossiers du personnel, au traitement correct des salaires et ce dans les délais impartis ;
- Vous avez un rôle relais avec les autres services et êtes à même de répondre à toutes les questions relatives au traitement des salaires. Vous êtes à la disposition des membres du personnel ;
- Vous gérez et rédigez les déclarations suivant les procédures adéquates. (mariage, décès, situation familiale, crédit temps, etc.) ;
- Vous gérez les justificatifs de subsides et les budgets en matière de frais de personnel ;
- Contrôler et assurer le suivi des éléments constitutifs de dossier.

ACTIVITEITEN

- U kijkt toe op het teamwerk en leidt het in goede banen, u beheert de middelen, u zoekt voortdurend naar verbeteringen bij de uitvoering van uw werk;
- U waakt over de controle van personeelsdossiers alsook over de correcte administratie van salarissen, en dit binnen de gestelde termijnen;
- U fungeert als schakel tussen de andere diensten en bent zelf in staat om antwoorden te bieden over
salarisadministratie; U staat ter beschikking van de personeelsleden;
- U stelt aangiftes op en staat in voor het beheer ervan overeenkomstig de passende procedures. (huwelijk, overlijden, familiesituatie, tijdskrediet, etc.);
- U beheert de bewijsstukken van subsidies en de budgetten in het kader van de personeelskosten;
- U staat in voor de opvolging en controle van de onderdelen van de dossiers.

COMPETENCES

- Être orienter solution, être capable de résoudre facilement les problèmes;
- Organiser le travail des collaborateurs, élaborer un plan d’action en anticipant les obstacles possibles, optimiser les procédures et les méthodes de travail existantes ;
- Capacité d’adaptation rapide en vue de fonctionner de manière efficiente ;
- Pouvoir accompagner/coacher de façon individuelle ou en équipe afin de leur permettre de se développer.

VAARDIGHEDEN

- U werkt resultaatsgericht en bent in staat om problemen eenvoudig op te lossen;
- U organiseert het werk van medewerkers, stelt een actieplan op waarin geanticipeerd wordt op eventuele problemen, u optimaliseert de bestaande procedures en werkmethodes;
- U kunt zich snel aanpassen om een efficiënte dienstverlening te verzekeren;
- U kunt zowel personen individueel als in team bijstaan/coachen zodat elkeen zich kan ontwikkelen.

PROFIL

- Être titulaire d’un diplôme universitaire ;
- Être titulaire du brevet linguistique (connaissance suffisante de la seconde langue nationale – écrit et oral) du SELOR ou disposé à l’obtenir ;
- Avoir une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une fonction d’encadrement et faire preuve de capacités de management ;
- Avoir une connaissance générale de la législation sociale et plus spécialement en matière de salaire ;
- La connaissance des spécificités du secteur public est un atout ;
- Maîtriser les outils bureautiques classiques et pouvoir s’adapter à tous nouveaux outils (Suite Office, Persée, etc.) ;
- Disposer de bonnes aptitudes à la communication (verbale et écrite), être à l’aise avec tout public ;
- Faire preuve de beaucoup de rigueur dans le travail.

PROFIEL

- U bent houder van een universitair diploma;
- U bent houder van het taalbrevet (voldoende kennis van de tweede landstaal - schriftelijk en mondeling) van SELOR of bent bereid om het te halen;
- U heeft minstens 3 jaar werkervaring binnen een staffunctie en geeft blijk van managementvaardigheden;
- U beschikt over algemene kennis van de sociale wetgeving en meer bepaald wat de lonen betreft.
- Kennis van de eigenheden van de overheidssector is een troef;
- U kunt werken met de gebruikelijke kantoortoepassingen en kunt zich aanpassen aan nieuwe tools (Office
pakket, Persée, etc.);
- U heeft goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) en u voelt zich op uw gemak in het bijzijn van ieder soort publiek;
- U werkt uitermate nauwgezet.

NOUS OFFRONS
CDI à temps plein ; Prime de bilinguisme ; Ancienneté prise en compte ; Intervention de l’employeur dans les frais de transport en commun ; Facilité d’accès : tram-bus-train ; Formations spécifiques au domaine ; congés légaux
+ congés extra-légaux (dès l’entrée en service et au prorata des prestations) ; Accès au Service Social Collectif dont le service vacances et différentes primes ; Tarif préférentiel dans le réseau des hôpitaux IRIS ; Travail dans un environnement dynamique en constante évolution à finalité sociale.

WIJ BIEDEN U

Een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur; Tweetaligheidspremie, Met anciënniteit wordt rekening gehouden; Tegemoetkoming van de werkgever in de kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer; Makkelijke bereikbaarheid: trein-tram-bus; Specifieke opleidingen in het vakgebied; wettelijke vrije dagen + extralegale verlofdagen (vanaf de indiensttreding en naar rato van de prestaties); Toegang tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst waaronder de vakantiedienst en verschillende premies; Voorkeurtarief in de IRIS-ziekenhuizen; Werken in een dynamische omgeving met een sociaal doel die voortdurend evolueert.


Comment postuler

modalités d’instruction des candidatures :
- Votre dossier de candidature comportera les documents suivants :
• Une lettre de motivation qui fait état de l’expérience requise ;
• Un curriculum vitae ;
• Une copie de votre diplôme universitaire ;
• Une copie de la carte d’identité.
- Votre dossier de candidature sera adressé au CPAS d’Ixelles à l’attention de Mme Sophie VAN STEENE, Secrétaire :
• Par courrier postal : Chaussée de Boondael 92 à1050 Bruxelles (en indiquant la réf 25/2018),
• Ou par courriel : rh@cpasxl.irisnet.be (en mentionnant dans l’objet du courriel la réf : 25/2018).

CLÔTURE DES CANDIDATURES LE 27 JUILLET 2018
Tout acte de candidature incomplet ou reçu hors délai (date du courriel ou du cachet de la poste faisant foi) ne pourra être pris en considération.

Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courriel et invité(e)s à se présenter aux fins de vérifications des qualifications professionnelles.
Pour tout renseignement supplémentaire sur la fonction, vous pouvez contacter :
Sophie Van Steene, secrétaire du CPAS par mail sophie.vansteene@cpasxl.irisnet.be.

MODALITEITEN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN
- Uw sollicitatiedossier zal uit de volgende documenten moeten bestaan:
• Een motivatiebrief waaruit de vereiste ervaring blijkt;
• Een curriculum vitae;
• Een kopie van uw universitair diploma;
• Een kopie van de identiteitskaart.
- Uw sollicitatiedossier zal gericht zijn aan het OCMW van Elsene ter attentie van mevrouw Sophie VAN STEENE, Secretaris:
• Per post: Boondaalsesteenweg 92 te 1050 Brussel (met vermelding van de referentie 25/2018),
• Of per e-mail: rh@cpasxl.irisnet.be (met vermelding van de volgende referentie in het onderwerp van de e-mail:25/2018).
DE KANDIDAATSTELLINGEN WORDEN OP 27 JULI 2018 AFGESLOTEN
Iedere onvolledige of laattijdig ontvangen kandidaatstelling (datum van de e-mail of van de poststempel geldt als bewijs) zal niet in aanmerking genomen worden.
Geselecteerde kandidaten zullen via e-mail op de hoogte gebracht worden en uitgenodigd worden teneinde de beroepsvaardigheden na te gaan.
Voor bijkomende inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met:
Sophie Van Steene, Secretaris van het OCMW van Elsene per mail sophie.vansteene@cpasxl.irisnet.be.

Date de clôture des candidatures :

N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature : c'est déjà un gage de sérieux de votre part.

(publié le )
Employeur
logo

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles
Tél : 02/563.57.12
Envoyer un email à : Centre Public d'Action Sociale Ixelles

(fichier Word, PDF, ... Taille max. : 10 Mo)
captcha
Ce système empêche l'envoi de spam ; il vous suffit de recopier les six chiffres indiqués ci-dessus.


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.   J'accepte   En savoir plus